Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023.
13 września 2022 roku 
omówienie dokumentacji szkolnej (Statut szkoły, program 
wychowawczo-profilaktyczny, kalendarz roku szkolnego); 
bezpieczeństwo dzieci na terenie szkoły oraz w drodze do szkoły 
i do domu; wybory członków Klasowych Rad Rodziców - delegacje 
do Szkolnej Rady Rodziców.
29 listopada 2022 roku godz. 17:00
informacje o ocenach cząstkowych z poszczególnych edukacji i 
przedmiotów; spotkanie ze specjalistą z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej; informacja o planie budżetowym.
31 stycznia 2023 roku
zebrania podsumowują…ce pierwszy okres, informacje o ocenach z 
poszczególnych przedmiotów oraz zachowania, sprawy różne.
13 marca 2023 roku godz. 13:00
zebranie w formie warsztatów - symulacja rożnych rodzajów
niepeł‚nosprawności w ramach programu Dostępna Szkoła.
17 marca 2023 roku godz. 16:00 - 19:00 
szkolenie dla rodziców - Pozytywna dyscyplina w ramach programu 
Dostę™pna Szkoł‚a.
16 maja 2023 roku godz. 17:00 
informacja o proponowanych ocenach rocznych z poszczególnych 
edukacji i przedmiotów oraz ocenach zachowania uczniów.