OPŁATA ZA OBIADY w roku szkolnym 2021/2022

Aktualna opłata będzie wynosiła 5,50 zł.

Zasady wpłat za posiłki zostają bez zmian.

Prosimy o terminowe wpłaty należności za wyżywienie, do 15 każdego miesiąca.    

(płatność oznacza dzień wpływu należności na rachunek bankowy)

Za nieterminowe wpłaty naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeksu cywilnego  (Dz. U. z 2016 roku. poz. 380)